خرید دوره

شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

توضیحات


ویدیو دمو


قسمت 1:قسمت اول شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:قسمت دوم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 3:قسمت سوم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 4:قسمت چهارم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 5:قسمت پنجم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 6:قسمت ششم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 7:قسمت هفتم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 8:قسمت هشتم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 9:قسمت نهم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 10:قسمت دهم شخصیت شناسی به روش MBTI (پیشرفته)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/675Q0n
به اشتراک بگذارید: