خرید دوره

شخصیت شناسی به روش NEO5

توضیحات

 


ویدیو دمو

<p>&nbsp;</p> <p><img src="https://tribedone.org/metric/?mid=&amp;wid=52493&amp;sid=&amp;tid=8514&amp;rid=LOADED&amp;custom1=modirankhallagh.ir&amp;custom2=%2FProducts%2FEdit%2F67&amp;t=1577200834279" style="display:none; height:0; visibility:hidden; width:0" /><img src="https://tribedone.org/metric/?mid=&amp;wid=52493&amp;sid=&amp;tid=8514&amp;rid=BEFORE_OPTOUT_REQ&amp;t=1577200834279" style="display:none; height:0; visibility:hidden; width:0" /><img src="https://tribedone.org/metric/?mid=&amp;wid=52493&amp;sid=&amp;tid=8514&amp;rid=FINISHED&amp;custom1=modirankhallagh.ir&amp;t=1577200834280" style="display:none; height:0; visibility:hidden; width:0" /></p> <p><img src="https://tribedone.org/metric/?mid=&amp;wid=52493&amp;sid=&amp;tid=8514&amp;rid=LOADED&amp;custom1=modirankhallagh.ir&amp;custom2=%2FProducts%2FEdit%2F67&amp;t=1577200872987" style="display:none; height:0; visibility:hidden; width:0" /><img src="https://tribedone.org/metric/?mid=&amp;wid=52493&amp;sid=&amp;tid=8514&amp;rid=BEFORE_OPTOUT_REQ&amp;t=1577200872988" style="display:none; height:0; visibility:hidden; width:0" /><img src="https://tribedone.org/metric/?mid=&amp;wid=52493&amp;sid=&amp;tid=8514&amp;rid=FINISHED&amp;custom1=modirankhallagh.ir&amp;t=1577200872988" style="display:none; height:0; visibility:hidden; width:0" /></p>


قسمت 1:آموزش شخصیت شناسی به روش NEO5

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:قسمت دوم شخصیت شناسی به روش NEO5

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 3:قسمت سوم شخصیت شناسی به روش NEO5

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 4:قسمت چهارم شخصیت شناسی به روش NEO5

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/167E8x
به اشتراک بگذارید: