خرید دوره

مدیریت حرفه ای کسب و کار

توضیحات


ویدیو دمو


قسمت 1:قسمت اول مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 2:قسمت دوم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 3:قسمت سوم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 4:قسمت چهارم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 5:قسمت پنجم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 6:قسمت ششم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 7:قسمت هفتم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 8:قسمت هشتم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 9:قسمت نهم مدیریت حرفه ای کسب و کار


قسمت 10:قسمت دهم مدیریت حرفه ای کسب و کار

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/044M7s
به اشتراک بگذارید: