خرید دوره

شخصیت شناسی به روش MBTI (مقدماتی)

توضیحات


ویدیو دمو


قسمت 1:قسمت اول شخصیت شناسی به روش MBTI (مقدماتی)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2: قسمت دوم شخصیت شناسی به روش MBTI (مقدماتی)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 3:قسمت سوم شخصیت شناسی به روش MBTI (مقدماتی)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 4:قسمت چهارم شخصیت شناسی به روش MBTI (مقدماتی)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 5:قسمت پنجم شخصیت شناسی به روش MBTI (مقدماتی)

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/725L7m
به اشتراک بگذارید: