خرید دوره

سیستم سازی فردی و سازمانی

توضیحات

اين دوره سیستم سازی حاصل تمام تحربیات، آموخته ها و تحقیقات مدرسین دوره است

16 جلسه 90 دقیقه ای و آنلاین که به صورت یک در هفته درمیان ارائه می شود و شما از هر جا و در هر زمانی قادر به شرکت در دوره خواهید بود.

با هر جلسه دستورالعمل اجرایی، چک لیست و سایر مستندات موردنیاز را دریافت خواهید کرد.

همچنین پشتیبان های دوره به صورت تلفنی و آنلاین همراه شما خواهند بود تا موارد گفته شده را اجرا کنید.


ویدیو دمو

<p dir="rtl">اين دوره سیستم سازی حاصل تمام تحربیات، آموخته ها و تحقیقات مدرسین دوره است</p> <p dir="rtl">16 جلسه 90 دقیقه ای و آنلاین که به صورت یک در هفته درمیان ارائه می شود و شما از هر جا و در هر زمانی قادر به شرکت در دوره خواهید بود.</p> <p dir="rtl">با هر جلسه دستورالعمل اجرایی، چک لیست و سایر مستندات موردنیاز را دریافت خواهید کرد.</p> <p dir="rtl">همچنین پشتیبان های دوره به صورت تلفنی و آنلاین همراه شما خواهند بود تا موارد گفته شده را اجرا کنید.</p>


قسمت 1:قسمت اول سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 2:قسمت دوم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 3:قسمت سوم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 4:قسمت چهارم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 5:قسمت پنجم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 6:قسمت ششم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 7:قسمت هفتم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 8:قسمت هشتم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 9:قسمت نهم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 10:قسمت دهم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 11:قسمت یازدهم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 12:قسمت دوازدهم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 13:قسمت سیزدهم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 14:قسمت چهاردهم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید


قسمت 15:قسمت پانزدهم سیستم سازی فردی و سازمانی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/124P4v
به اشتراک بگذارید: