آزمون هوش هیجانی

هوش هیجانی (مدیران)


برای عواطف متفاوت، حالت های درونی متفاوتی را در خود احساس می کنم:در موقعی که تحت فشار قرار می گیرم آرامش خود را حفظ می کنم:هنگامی که می خواهم کاری را انجام دهم بی صبرانه انتظار آن را می کشم:نسبت به اثررفتاری خود بر روی دیگران آگاهم:در حل تعارضات در ارتباط با دیگران پیشگام هستم:در حال عصبانی شدن به خود واقف هستم:پس از عصبانیت سریعا خود را آرام می کنم:پس از شکست سریعا خود را دوباره سازماندهی می کنم:توان تشخیص رنجش دیگران را دارم:از توان توافق و همراهی با دیگران برخوردارم:نسبت به احساسات خود آگاهم:برای تغییر حالت عاطفی خود با خودم صحبت می کنم:هنگامی که کاری را انجام می دهم که نسبت به آن تمایل ندارم در خود ایجاد انگیزه می کنم:برای اینکه دیگران بتوانند عواطف خود را مدیریت نمایند به آنها کمک می کنم:باعث می شوم که دیگران احساس خوبی داشته باشند:نسبت به تغییر حالت درونی خلق و خوی خود آگاه هستم:هنگامی که دیگران مرا هدف خشم خود قرار دهند، آرامش خود را حفظ می کنم:عادات بی فایده خود را کنار می گذارم یا تغییر می دهم:از توانایی درک احساس درونی دیگران به صورت عمیق برخوردارم:هنگامی که دیگران به لحاظ عاطفی به راهنمایی من نیاز دارند، به آنها کمک می کنم:هنگام داشتن حالت دفاعی به آن آگاهم:هنگام داشتن تفکر منفی، به وجود آن در خود واقف بوده و آن را کنار می گذارم:حرف هایم را با عمل دنبال می کنم :توان برقراری رابطه صمیمانه با دیگران را دارم:از توانایی بازگویی احساس درونی افراد به خودشان برخوردارم: