آزمون هوش هیجانی

هوش هیجانی (مدیران)


برای عواطف متفاوت، حالت های درونی متفاوتی را در خود احساس می کنم:







در موقعی که تحت فشار قرار می گیرم آرامش خود را حفظ می کنم:







هنگامی که می خواهم کاری را انجام دهم بی صبرانه انتظار آن را می کشم:







نسبت به اثررفتاری خود بر روی دیگران آگاهم:







در حل تعارضات در ارتباط با دیگران پیشگام هستم:







در حال عصبانی شدن به خود واقف هستم:







پس از عصبانیت سریعا خود را آرام می کنم:







پس از شکست سریعا خود را دوباره سازماندهی می کنم:







توان تشخیص رنجش دیگران را دارم:







از توان توافق و همراهی با دیگران برخوردارم:







نسبت به احساسات خود آگاهم:







برای تغییر حالت عاطفی خود با خودم صحبت می کنم:







هنگامی که کاری را انجام می دهم که نسبت به آن تمایل ندارم در خود ایجاد انگیزه می کنم:







برای اینکه دیگران بتوانند عواطف خود را مدیریت نمایند به آنها کمک می کنم:







باعث می شوم که دیگران احساس خوبی داشته باشند:







نسبت به تغییر حالت درونی خلق و خوی خود آگاه هستم:







هنگامی که دیگران مرا هدف خشم خود قرار دهند، آرامش خود را حفظ می کنم:







عادات بی فایده خود را کنار می گذارم یا تغییر می دهم:







از توانایی درک احساس درونی دیگران به صورت عمیق برخوردارم:







هنگامی که دیگران به لحاظ عاطفی به راهنمایی من نیاز دارند، به آنها کمک می کنم:







هنگام داشتن حالت دفاعی به آن آگاهم:







هنگام داشتن تفکر منفی، به وجود آن در خود واقف بوده و آن را کنار می گذارم:







حرف هایم را با عمل دنبال می کنم :







توان برقراری رابطه صمیمانه با دیگران را دارم:







از توانایی بازگویی احساس درونی افراد به خودشان برخوردارم:







loader